ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων και πάσης φύσεως οδοποιητικές εργασίες και τεχνικά έργα. Η δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτει τους τομείς:

Η εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρία