ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Απόφαση:

"Ομόφωνα αποφασίζεται και λόγω μη ύπαρξης υποχρεώσεων που να υπερβαίνουν το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200.000,00 ευρώ με την ακύρωση 20.000 μετοχών αξίας 10 ευρώ εκάστη και συγκεκριμένα κατ΄ αναλογία από τον Αβραμίδη Ευάγγελο 18.000 μετοχές, από τον Αβραμίδη Αντώνιο 1.000 μετοχές και από τον Αβραμίδη Γεώργιο 1.000 μετοχές.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.104.000,00 Ευρώ και διαιρείτε σε 110.400 ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ εκάστη."